fun88 chính thức

ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตอบโจทย์อนาคตขององค์กร ตอนที่ 1

แม้ว่าเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่องค์กรจัดให้กับพนักงานนั้น จะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพนักงาน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือน ที่จะตัดสินใจว่าจะมาทำงาน จะอยู่ต่อ หรือจะไปดี หรือจะทุ่มเททำงานดี หรืออยู่เฉย ๆ ดีกว่า ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย การแข่งขันที่สูงขึ้น คนต้องการความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ต้องการรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตลอดเวลา ยิ่งทำให้เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการขององค์กรทวีความสำคัญมากขึ้นไปอีก จึงเป็นผลทำให้ มนุษย์เงินเดือนในยุคปัจจุบัน มองเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตนเองจะได้รับจากองค์กรนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียว เป็นเรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทำงานในแง่มุมต่าง ๆ ของพนักงานค่อนข้างจะมาก เมื่อเทียบกับสมัยก่อน องค์กรเองก็ต้องปรับตัว ปรับระบบ ปรับปรุงแนวทางในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในยุคปัจจุบัน และอนาคตให้ได้ มิฉะนั้น เราก็จะไม่สามารถดึงดูด เก็บรักษา และจูงใจคนเก่งให้อยากอยู่ อยากทำงานกับเราได้ แล้วแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการในยุคใหม่มีอะไรบ้าง องค์กรควรจะต้องเน้นในเรื่องใด เพื่อที่จะสามารถซื้อใจพนักงานได้มากขึ้น รวมทั้งทำให้พนักงานสร้างผลงาน สร้างมูลค่าเพิ่มในการทำงานให้กับองค์กรได้มากขึ้น เราลองมาดูปัจจัยแนวโน้มของการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการในยุคใหม่กันว่าต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  • ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการจะต้องเน้นไปที่การตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร กล่าวคือ ในอดีต เราจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้พนักงานเพื่อเป็นค่าเหนื่อยในการทำงาน โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จขององค์กรมากนัก ไม่ได้เชื่อมโยงผลงานของพนักงานกับผลงานขององค์กรเข้าด้วยกัน แต่ในยุคนี้ พนักงานที่จะมีโอกาสได้ค่าตอบแทนที่สูง จะต้องเป็นพนักงานที่สามารถสร้างผลงานที่ดี ที่มีส่วนทำให้ผลงานขององค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ พนักงานที่เก่ง ต้องเก่งในการสร้างผลงาน และเก่งในการปรับตัว และมีความกระตือรือร้น มีจิตใจมุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ระบบค่าตอบแทนในอนาคตจะต้องมุ่งเน้นการตอบแทนพนักงานที่มีคุณสมบัติข้างต้นอย่างมาก ระบบค่าตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลงานพนักงาน และผลงานขององค์กรอย่างตรงไปตรงมา

  • ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าผลงานที่ดีคืออะไรกันแน่ เนื่องจากเราจะเชื่อมโยงระบบค่าตอบแทนกับผลงานพนักงาน ดังนั้น เราจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า ผลงานที่ดีของพนักงานนั้นคืออะไรบ้าง ปัจจุบันที่ระบบค่าตอบแทนของหลายองค์กรยังคงมีปัญหาอยู่ ก็เพราะไม่สามารถเชื่อมโยงกับผลงานที่แท้จริงได้ ผู้จัดการ ผู้บริหารมองผลงานของพนักงานแตกต่างกันออกไป ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน ผลก็คือ ระบบการให้รางวัลด้วยค่าตอบแทนก็เลยบิดเบี้ยวกันไปตามความเข้าใจของผู้บริหารแต่ละคน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคต องค์กรโดยผู้บริหารจะต้องร่วมกันกำหนดคุณค่า และผลงานที่ดี ว่ามันคืออะไรกันแน่ พนักงานที่มีผลงานดี มีคุณค่าต่อองค์กรจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไร เช่น ต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ และผลลัพธ์นั้นจะต้องมีส่วนทำให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผลได้ดีด้วย ไม่ใช่ พนักงานทำงานได้ดี แต่ไม่ได้มีผลต่อเป้าหมายองค์กรอะไรเลย แบบนี้ก็ไม่น่าจะใช่พนักงานที่มีคุณค่ากับองค์กรในยุคนี้ นอกจากผลงานแล้ว เรื่องของพฤติกรรมก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า พนักงานจะต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอะไรบ้าง ที่ถือว่าเป็นพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร จุดนี้จะต้องกำหนดให้ชัดมาก ๆ เวลาจะให้รางวัล ก็จะได้ให้ได้ถูกคน ถูกผลงาน ถูกพฤติกรรม และเมื่อเราให้ได้อย่างถูกต้องแล้ว สิ่งที่จะตามมาก็คือ พนักงานก็จะทราบว่าสิ่งที่เขาควรทำ ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะทำให้ตนเองได้รับรางวัลตอบแทนการทำงานที่ดีนั้น คืออะไร

  • ค่าตอบแทน และสวัสดิการทุกตัวจะต้องตอบวัตถุประสงค์ของการให้ได้จริง ในอดีต จนถึงในบางองค์กรในยุคนี้ ยังมีผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่า ค่าตอบแทนแต่ละตัวที่บริษัทจัดให้พนักงานนั้น ให้เพื่อตอบวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ เช่น ค่าครองชีพ เราให้พนักงานเพื่ออะไร ค่าตำแหน่งเราให้เพื่ออะไร ค่าวิชาชีพเราให้เพื่อให้อะไร ฯลฯ เราตอบได้แค่เพียงผิวเผิน ประเด็นคือ เราให้ค่าตอบแทนเหล่านั้นไปแล้ว เราได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการจากพนักงานคนนั้นหรือไม่ ถ้าเราวิเคราะห์กันเชิงลึกจริง ๆ จะพบว่า ส่วนใหญ่เราไม่ได้ผลลัพธ์อะไรจากการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ที่จดให้กับพนักงานเลย ดังนั้นระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการในอนาคต องค์กรจะต้องออกแบบ และตอบคำถามในแง่วัตถุประสงค์ของการให้ค่าตอบแทนเหล่านั้นได้ อีกทั้งยังต้องสามารถวัดผลลัพธ์ได้ด้วยว่า ให้ไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการให้เกิดจริงหรือไม่
ตอนต่อไปจะมาคุยกันในเรื่องของแนวโน้มระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการในอนาคตว่า เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรในการออกแบบระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการกันครับ

ใส่ความเห็น

Up ↑