fun88 chính thức

พนักงานผลงานไม่ได้ พฤติกรรมก็ไม่ดี หัวหน้าควรทำอย่างไร

ถ้าท่านมีพนักงานที่มีผลงานที่ไม่เข้าตาเราเลย หรือมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจ หรือไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามที่เรามอบหมายให้ไว้ ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้างานของพนักงานคนนี้ ท่านจะทำอย่างไรกับพนักงานคนนี้ดี อ่านเพิ่มเติม “พนักงานผลงานไม่ได้ พฤติกรรมก็ไม่ดี หัวหน้าควรทำอย่างไร” →

พฤติกรรมอะไรบ้างของหัวหน้างานที่ลูกน้องอยากเห็นทุกวัน

หัวหน้างานที่ดี ย่อมเป็นที่ต้องการของคนที่เป็นลูกน้อง พนักงานทุกคนเวลาที่เข้ามาทำงานในองค์กร ล้วนก็ต้องมีหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในการที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าอยากทำงาน และสนุกกับการทำงาน ประเด็นที่สำคัญก็คือ หัวหน้างาน ถ้าพนักงานได้ทำงานกับหัวหน้างานที่ดี ก็ย่อมจะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น เพราะจริงๆ แล้วที่พึ่งแรกของพนักงานเวลาเข้ามาทำงานในองค์กรก็คือ หัวหน้างานโดยตรง แต่ถ้าพนักงานรู้สึกว่าหัวหน้างานของตนเองพึ่งอะไรไม่ได้เลย ก็คงไม่มีพลังที่จะทำงานต่อไปแน่นอน อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรมอะไรบ้างของหัวหน้างานที่ลูกน้องอยากเห็นทุกวัน” →

ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตอบโจทย์อนาคตขององค์กร ตอนที่ 2

ต่อจากตอนที่แล้ว นอกจาก 3 ปัจจัยที่กล่าวไว้ในบทความตอนที่แล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นในการออกแบบและวางระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแล้ว แนวโน้มของการบริหารค่าตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ในระหว่างการออกแบบระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการใหม่ แนวโน้มดังกล่าวมีอะไรบ้าง เรามาดูกันทีละข้อ ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ตอบโจทย์อนาคตขององค์กร ตอนที่ 2” →

Up ↑