fun88 chính thức

HR Infographic

EGO (ความยึดมั่นถือมั่นในตนเองสูงๆ) ไม่มีประโยชน์ในการบริหารคนแต่อย่างใด ใครบางคนคิดว่า การแสดงออกซึ่งอีโก้สูงๆ เพื่อบอกคนอื่นว่าเราเก่งนั้น อาจจะได้ผลในทางตรงกันข้ามมากกว่า

Up ↑